Margot Robbie France » 02/02 – On the set of « I, Tonya » movie in Atlanta.